CSR och affärsetik

PcP utvecklar sin kärnverksamhet och tar sig an utmaningar på ett lönsamt och socialt ansvarsfullt sätt

PcP Business Ethics and CSR

Företagets sociala ansvar och affärsprinciper

PcP Corporation finns representerat på viktiga marknader över hela Europa och tar ansvar. Vi arbetar ständigt för att säkerställa att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. PcP:s affärsstrategi bygger på antagandet att kultur, praktik, etik och moraliska normer skiljer sig åt mellan länderna.

Trots skillnaderna baseras våra handlingar och affärsmetoder alltid på PcP:s arbetssätt. PcP arbetar i enlighet med FN:s Global Compact-initiativ och PcP:s CSR-policy har uttryckts formellt sedan 2015 och granskas varje år av koncernstyrelsen.

På PcP Corporation strävar vi kontinuerligt efter att förbättra vår miljöprestanda för att minska vår påverkan och att främja ett ökat ansvar genom att arbeta med lokala myndigheters policyer.

– För oss är företagsansvar en viktig del av vårt sätt att arbeta.

IMG 5932

Download Code of Conduct