Generelle salgs- og leveringsbetingelser

IMG 5843

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
Disse generelle salgsbetingelser får anvendelse ved ethvert salg, med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. Tilbud og produktinformasjon
2.1. Når ikke annet er angitt, skal skriftlig tilbud være bindende mot aksept innen 30 dager fra tilbudets dato.

2.2. Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er veiledende. Slike oppgaver er bare bindende i den grad avtalen uttrykkelig henviser til dem.

2.3. Avtalen er sluttet ved selgerens skriftlige ordrebekreftelse eller påbegynt levering. Ordrebekreftelsen er vedtatt dersom kjøperen ikke straks gjør innsigelser.

2.4. Avtalen skal omfatte alle beskrivelser, sertifikater og dokumenter som er nødvendig for godkjennelse eller vedlikehold av varen.

3. Kvalitet
3.1. Hvis ikke annet er avtalt, har kjøperen risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til hans behov. Er imidlertid behovet kjent for selger, plikter selger å gi beskjed til kjøper hvis han er kjent med eller burde være kjent med at varen ikke passer hans behov.

3.2. Siste utgave av angitt standard gjelder i original og uavkortet stand.

4. Handelstermer
4.1. Handelstermer skal tolkes i overensstemmelse med de regler som er utarbeidet av Det Internasjonale Handelskammer (Incoterms), og som gjaldt på det tidspunktet avtalen ble inngått.

4.2. Eventuell forsikring tegnes i overensstemmelse med disse regler.

5. Betalingsbetingelser
5.1. Hvis selgeren forlanger det, må kjøperen ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling.

5.2. Kjøperens reklamasjon p.g.a. uvesentlige mangler fritar han ikke for betaling.

5.3. Kjøperen har ikke rett til å motregne fra andre kontraktsforhold dersom kravet er omtvistet.

5.4. Ved oversittelse av betalingsfristen skal kjøper betale forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i henhold til Lov 17.12.1976 nr. 100 (lov om renter ved forsinket betaling m.m.).

6. Fakturering
Fakturaen dateres den dag varen sendes fra selgerens lager. Ved verksleveranser kan fakturaen dateres tidligst ved risikoens overgang i henhold til de avtalte handelstermer.

7. Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum, inkludert renter og omkostninger, er fullt ut betalt.

8. Leveringstid og risikoovergang
8.1. Avtalte handelstermer fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende Incoterms. Er ingen slik leveringsklausul spesielt avtalt, anses levering skjedd ”EX Works”.

8.2. Angis leveringstid til et visst tidsrom, regnes leveringstiden fra den dag da avtalen ble sluttet.

8.3. Selger velger transportvei, som er vanlig i bransjen.

8.4. Endrings- og tilleggsarbeider, som er bestilt av kjøperen, kan forlenge leveringstiden i den utstrekning dette er nødvendig p.g.a. forberedelse og utførelse av vedkommende arbeid.

9. Forsinkelse
9.1. Finner selgeren eller kjøperen at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering, respektivt mottagelse av varen, eller fremstår forsinkelser som sannsynlig, skal han uten opphold gi den annen part underretning om dette og samtidig angi tidspunkt for når levering vil kunne fullføres. Dersom forsinkelsen av levering (dellevering) skyldes selgerens forhold, og forsinkelsen medfører en vesentlig ulempe for kjøper som selger forstod eller burde ha forstått, kan denne gjennom skriftlig melding til selgeren heve avtalen hva angår den forsinkede vare. Dersom selgeren har varslet om forsinkelsen, skal kjøper utøve sin hevingsrett så snart som mulig, ellers skal leveringstidspunkt angitt i varslet, anses som nytt avtalt leveringstidspunkt.

9.2. Kjøperen kan ikke heve kjøpet dersom selgeren ikke har hevingsrett overfor den leverandør hvor ordren er plassert. Anvendelse av denne bestemmelse forutsetter at kjøper er gjort skriftlig oppmerksom på hvor ordren er plassert og om begrensning i hevingsretten.

9.3. Der leveringstid etter kjøperens oppfatning er så viktig at en forsinkelse kan få økonomiske konsekvenser for ham, skal erstatning eller konvensjonalbot avtales særskilt.

10. Fritaksgrunner (force majeure)
10.1. Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, for eksempel brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, revisjon, beslag, valutarestriksjoner, opphør, oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelse av slike leveranser som følger av slik omstendighet som omtales i dette punkt. Omstendigheter som nevnt, som inntrådt før avtalens inngåelse, er bare fritakelsesgrunner dersom deres virkning på avtalens oppfyllelse da ikke kunne forutsees.

10.2. Det påligger den part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som omhandles under punkt 10.1, uten opphold skriftlig å underrette den annen part, såvel om hindringens inntredelse som dens opphør. Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de utgifter som selgeren pådrar seg for å sikre og beskytte varen.

10.3. Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse salgsbetingelser, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt i punkt 10.1.

11. Avbestilling
11.1. Kjøperen har rett til å avbestille dersom selgeren kan avbestille overfor sin leverandør. Hvis kjøper avbestiller varen og/eller tjenester, må han betale alle omkostninger ved avbestilling samt erstatning for selgerens tapte fortjeneste og annet direkte dokumenterte tap som selgeren måtte lide.

11.2. Lagervare kan kun avbestilles uten vederlag hvis dette kan skje uten ulempe eller omkostninger for selger.

12. Undersøkelsesplikt og reklamasjon
12.1. Kjøperen har en generell undersøkelsesplikt i henhold til det som er vanlig i bransjen.

12.2. Eventuelle feil ved varen skal reklameres skriftlig med angivelse av mangelens art og omfang så snart som mulig etter mottakelsen av varen, eller når mangelen oppdages senere, eller burde vært oppdaget, senest innen ett år etter mottakelsen av varen. Eventuelle feil i varen som skyldes transportskader, skal imidlertid reklameres straks også direkte til transportør og etter den fremgangsmåte som er foreskrevet i forbindelse med transporten.

12.3. Hvis ikke kjøperen reklamerer i henhold til foranstående, mister han enhver rett til å gjøre mangelen gjeldende.

12.4. Reklamasjoner vedrørende sertifikat skal skje straks etter mottakelsen av sertifikatet.

13. Manglende levering
13.1. Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet, har selgeren valget mellom å avhjelpe mangelen eller foreta omlevering.

13.2. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke, hvis ikke en forsinkelse vil innebære ytterligere skade.

13.3. Avhjelper selgeren mangelen innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Krav om å heve kjøpet må fremsettes skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet.

13.4. Selgeren er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning eller prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet.

13.5. Selgeren har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for kjøperen som er en følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar.

14. Retur
14.1. Varen kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Dersom årsaken til retur ikke skyldes feil fra selgers side, blir returomkostningene fratrukket i kreditnota. Det er kjøpers ansvar å merke returnerte varer med returnummer mottatt av selger.

14.2. Det er vilkår for retur av varen at varen er uskadet.

14.3. I tilfelle retur skal kjøper, for å dekke selgers kostnader, betale 20 % av avtalt vederlag.

15. Verkenes salgsbetingelser
Skal det gjelde betingelser utover dette ved verksleveranser, skal det avtales særskilt.

16. Tvister
Ethvert tilbud om salg er basert på norsk lov. I tilfelle søksmål er selgerens verneting vedtatt av begge parter.