Generelle salgs- og leveringsbetingelser

IMG 5843

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE

Med mindre andet følger af ufravigelig lovbestemmelse eller af særskilt skriftlig aftale mellem parterne, sker ethvert tilbud, salg og leverance fra PcP. Danmark A/S, herefter benævnt sælger, på nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept.

2. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

Tilbud bortfalder 30 dage efter tilbuddets afsendelsesdato, med mindre andet er angivet. Aftaler udover tilbud eller ordrebekræftelse er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra sælger. Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af sælgers ordrebekræftelse og kun denne er bindende for sælger. For det tilfælde, at der sker en prisstigning hos sælgers leverandører af råvarer mv. har sælger ret til at ændre sin pris i tilbuddet eller ordrebekræftelsen, uden at dette udløser misligholdelsesbeføjelser for køber. Denne adgang for sælger forudsætter dog, at prisstigningen kan konstateres inden der sker levering jfr. pkt. 5. Sælger skal straks efter konstateringen fremsende korrigeret faktura til køber. Sælger har desuden krav på, at købet kan fastholdes til trods for prisstigningen.

3. TEGNINGER, BESKRIVELSER, MODELLER M.V.

Alle tegninger og tekniske dokumenter m.v. vedrørende sælgers produkter, eller fremstilling heraf, som før aftalens indgåelse overlades til køber er fortsat sælgers ejendom. Modtagne tegninger, tekniske dokumenter, eller anden teknisk dokumentation kan ikke uden sælgers udtrykkelige sam tykke anvendes til andre formål end tilbudsafgivelsen. Materiale omfattet af denne bestemmelse må således ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredjemand og skal straks tilbageleveres til sælger, såfremt tilbuddet ikke accepteres.

4. PRISER, FRAGT OG FORSIKRING

Prisen dækker udelukkende de i tilbuddet, ordrebekræftelsen skriftligt aftale ydelser/varer. Priserne gælder ab fabrik Vildbjerg, uden emballage. Efter købers ønske og dermed særskilt aftale, er sælger behjælpelig med at bestille fragt og forsikring for køber, hvilket i givet fald vil blive afregnet særskilt. Fragtbestilling vil automatisk tillige omfatte bestilling af emballage til særskilt afregning. Emballagen er købers ejendom og tages ikke retur. Levering anses under alle omstændigheder for at være sket ab fabrik Vildbjerg.

5. LEVERING

Er der ikke truffet nogen særlig aftale om leveringsklausul, sker levering ab fabrik Vildbjerg, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer de leverede varer under transport, aflæsning og udpakning. Dette gælder uanset ordrestørrelse og uanset om sælger afholder udgifterne til varernes transport indenfor købesummen, hvilket i øvrigt kræver at sælger og køber har indgået særskilt skriftlig aftale herom. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation, som angivet i punkt 10, udskydes leveringstiden med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at hæve købet, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Såfremt køber hæver købet når hindringen i punkt 10 har varet længere end 6 måneder kan køber ikke rette et erstatningskrav mod sælger.

6. BETALING

Såfremt køber har opnået kredit forfalder betaling 30 dage fra fakturadato. Såfremt betaling ikke sker straks ved forfaldstid, svarer køber renter af den forsinkede betaling fra forfaldstidspunktet med 1,5 % pr. påbegyndt måned, regnet 30 dage fra fakturadatoen. Såfremt købesummen ikke betales i rette tid, forbeholder sælger sig at holde alle andre igangværende leverancer tilbage samt hindre overgivelse af leverede varer indtil køber har berigtiget alle restancer inkl. eventuelle omkostninger og morarenter.

7. REKLAMATION

Købers skal straks ved modtagelsen og inden det solgte tages i brug gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at leverancen er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelse der er, eller burde være konstateret ved sådan modtagekontrol, skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold. Såfremt køber har opdaget, eller burde have opdaget manglen og køber alligevel ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende overfor Sælger.

8. ANSVAR FOR MANGLER OG FORSINKELSE

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Andet tab, som kan bevises af køber, afgøres efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet sælgers ansvar beløbsmæssigt dog begrænses til den i tilbudet eller ordrebekræftelsen angivne pris.

9. EJENDOMSFORBEHOLD

Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af pålæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger, eller til den, som sælger har tiltransporteret sin ret.

10. FORCE MAJEURE

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for sælger, idet sælger dog ikke behøver at bevise at der foreligger decideret arts- og/eller økonomisk umulighed: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt ovenfor, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor.

11. PRODUKTANSVAR

11.1 Sælger er kun ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarsloven eller de efter retspraksis skabte regler om produktansvar, når det dokumenteres/bevises af køber eller 3. mand, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger.

11.2 Sælger hæfter under ingen omstændigheder for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af et konstateret produktansvar jf. ovenfor.

11.3 Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, hvad enten der er tale om et produktansvar efter Produktansvarsloven eller efter retspraksis, er køber pligtig til at holde sælger skadesløs for ethvert beløb som sælger i denne forbindelse har måttet udrede. Ansvarsfraskrivelsen gælder alene, såfremt køber er producent i Produktansvarslovens forstand jf. således Produktansvarslovens § 4, stk.1 jf. § 12.

11.4 Såfremt der efter nærværende bestemmelse konstateres et produktansvar for sælger er dette ansvar under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til kr. 15.000.000 for erhvervstingskader.

12. UDFØRELSE

Vi er certificeret så vi kan udføre svejsninger i både stål, rustfrit stål og aluminium ud fra EN1090 EXC2 og ISO 3834-2.

Medmindre andet er aftalt, udføres svejsninger ud fra følgende standarder:

Stål/ rustfrit stål: EN 1090-2 EXC2/ ISO 3834-3

Aluminium: EN 1090-3 EXC1/ ISO 3834-4

13. RETURRET

Returnering af varer kan, uanset anledning, kun ske efter skriftlig aftale med sælger. Ved returnering af varer, som svarer til købers bekræftede ordre, krediteres varerne maksimalt med 80 % og dette under forudsætning af, at den ikke-krediterede del af ordren berigtiges ved kontant indbetaling. Specialfremstillede varer kan ikke returneres.

14. VÆRNETING

Enhver tvist der udspringer af samhandelen mellem parterne afgøres efter dansk ret. Dog gælder det særligt for samhandel med internationale købere, at CISG finder anvendelse på en eventuel køberetlig tvist. Dette forudsætter dog, at den internationale køber tilsvarende Danmark har ratificeret CISG. Er dette ikke tilfældet finder Købeloven og dansk ret i øvrigt anvendelse. Tvisten skal afgøres ved retten i Herning, Danmark som første instans.